Parlament schválil nový zákon o registri adries

Návrh zákona o registri adries, ktorý 14. mája 2015 schválila Národná rada SR, vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Dôvodom bola potreba legislatívnej úpravy registra adries ako jedného zo štyroch základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Register adries by mal obsahovať informácie o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov, bez ich väzby na osoby, ktoré k nim disponujú právami.

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, a to predovšetkým na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov zabezpečujúcich ochranu života, zdravia a majetku osôb /hasiči, polícia, záchranná služba a pod./, rovnako však pre potreby podnikateľskej sféry a obyvateľov Slovenskej republiky.

Register adries bude referenčná štátna evidencia popisujúca umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape SR. Navrhovaná právna úprava definuje mechanizmy poskytovania údajov z registra a povinnosti orgánov verejnej správy pri zhromažďovaní údajov o adresách.
Register adries bude obsahovať údaje o adrese a identifikátore adresy a ďalšie údaje, na základe ktorých možno budovu identifikovať a zistiť polohu jej hlavného vstupu či iných vstupov do budovy s určeným orientačným číslom.

Správcom registra adries bude ministerstvo vnútra. Ministerstvo bude zapisovať, vymazávať a opravovať v registri v zákone vymenované údaje o adrese a tiež identifikátor         adresy.
Identifikátor adresy určí ministerstvo každej adrese pri jej vzniku.

Návrh zákona určuje lehoty, povinnosti a oprávnenia obcí, ale aj vlastníkov budov, správcov či spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov; rovnako pošte ako poskytovateľovi univerzálnej služby. V zákone sú uložené spôsobom, aby povinnosť zápisu, zmeny, opravy či výmazu urobil ten orgán, ktorý je najlepšie schopný tieto skutočnosti zistiť a evidovať.
Metodické usmernenia a kontroly k týmto povinnostiam budú zabezpečovať okresné úrady, ktoré budú vykonávať aj povinnosti obcí, ktoré z technických dôvodov nebudú pripojené na informačný systém registra adries.

Poskytovanie údajov z registra

Orgánom verejnej moci alebo ním určenému prevádzkovateľovi informačného systému na účely plnenia úloh sa údaje z registra poskytnú na základe dohody v elektronickej podobe, a to aj automatizovaným spôsobom. Iným žiadateľom poskytne ministerstvo údaje z registra na základe žiadosti vo forme elektronického odpisu či listinného výstupu, ako aj automatizovaným spôsobom na základe dohody. Register bude verejne a bezplatne prístupný aj prostredníctvom webového sídla ministerstva vnútra, takto poskytované údaje však budú mať informatívny charakter bez právnej záväznosti.

Prechodné obdobie

Návrh zákona obsahuje prechodné ustanovenia. Nimi sa navrhuje riešiť prvotné naplnenie registra adries údajmi vo vzťahu k budovám a adresám, ktoré budú existovať ku dňu účinnosti zákona. V súčinnosti s obcami by to ministerstvo vnútra malo stihnúť v priebehu jedného roka.

odbor všeobecnej vnútornej správy