Klientske centrum (KAMO)

č.pracoviska  *=096162
Odbor živnostenského podnikania  1-4 *5704 – *5707
Podateľňa, supervízor 5 *5700
Povinné zmluvné poistenie 6 *5702
Pokladňa 7 *5703
Pozemné komunikácie 8 *5712
Cestná doprava 9 *5711
Pozemkový a lesný odbor 10 *5708
Odbor starostlivosti o životné prostredie 11 *5701