Zamestnanci

Odbor Funkčné miesto č.dverí  *=096162 e-mail
Odbor organizačný        oo.br@minv.sk
Máľusová Ivana, Mgr. Sekretariát 213  *2902 prednosta.br@minv.sk
Mesiarkinová Mária Podateľňa, registratúra 108  *5700 maria.mesiarkinova@minv.sk
Pančíková Slávka, Mgr. Povin. zmluvné poistenie 108  *5702 slavka.pancikova@minv.sk
Odbor všeobecnej vnútornej správy        ovvs.br@minv.sk
Černáková Ľudmila, Mgr. Matrika 308  *2926 ludmila.cernakova@minv.sk
Fiľová Mária, Mgr. Priestupky 215  *2923 maria.filova@minv.sk
Kalická Klára, Mgr. Priestupky 215  *2927 klara.kalicka@minv.sk
Kanošová Ľubomíra, Mgr. Priestupky 211  *2928 lubomira.kanosova@minv.sk
Kopecká Mária, Ing. Výkon rozhodnutia, voľby 211  *2922 maria.kopecka3@minv.sk
Michalková Simona, Mgr. Priestupky 215  *2924 simona.michalkova@minv.sk
Odbor živnostenského podnikania        ozpo.br@minv.sk
Čupková Veronika Registrácia    *5707 veronika.cupkova@minv.sk
Hrušková Anna, Mgr. Registrácia    *5704 anna.hruskova2@minv.sk
Majerník Kamil, Mgr. Registrácia    *5706 kamil.majernik@minv.sk
Odbor krízového riadenia        okr.br@minv.sk
  Ukrytie, evakuácia 309  *2942  
Kochanová Iveta, Ing. Utajované skutočnosti, Obrana a HM  309  *2944 iveta.kochanova@minv.sk
Kráľ Milan, Bc. Civilná ochrana    *2945 milan.kral2@minv.sk
Medveď Rastislav Civilná ochrana    *2946 rastislav.medved@minv.sk
Porubský Pavel, Ing. Civilná ochrana    *2943 pavel.porubsky@minv.sk
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií        ocdpk.br@minv.sk
Hroncová Ľubica, PhD, Ing. cestná doprava 106  *5711 lubica.hroncova@minv.sk
Šovčíková Miroslava, Mgr. pozemné komunikácie 107  *5712 miroslava.sovcikova@minv.sk
Odbor starostlivosti o životné prostredie        oszp.br@minv.sk
Babiaková Mária, Ing. Odpadové hospodárstvo    *2971 maria.babiakova@minv.sk
Brozmanová Katarína Ochrana ovzdušia    *2976 katarina.brozmanova@minv.sk
Fašková Ida, Ing. Štátna vodná správa    *2976 ida.faskova@minv.sk
Galková Lenka, Ing. Odpadové hospodárstvo    *2971 lenka.galkova@minv.sk
Kánová Božena, Ing. Štátna vodná správa    *2974 bozena.kanova@minv.sk
Medveď Jakub, Mgr. Ochrana prírody a krajiny    *2973 jakub.medved2@minv.sk
Kuklicová Miroslava Mgr. Ochrana prírody a krajiny    *2973 miroslava.kuklicova@minv.sk
Kupčoková Helena, Ing. Štátna vodná správa    *2974 helena.kupcokova@minv.sk
Pozemkový a lesný odbor
      plo.br@minv.sk
Kopták Dušan, Ing. ochrana poľnohospodárskych pozemkov    *2984 dusan.koptak@minv.sk
  reštitučné nároky, ochrana poľn. pôdy v intraviláne obcí ,BPEJ    *2984  
Marhavý Bohumil, Ing. PPÚ, ROEP    *2986 bohumil.marhavy@minv.sk
Sroková Morongová Monika, Ing. poľovníctvo    *2985 monika.morongova@minv.sk
Morozuková Marta, Ing. PPÚ, ROEP    *2986 marta.morozukova@minv.sk
Peniaková Terézia, Ing. lesné hospodárstvo, lesný reprodukčný materiál    *2982 terezia.peniakova@minv.sk
Psotka Alojz, Ing. ochrana lesných pozemkov    *2985 alojz.psotka@minv.sk
Štefančíková Alena, Ing. záhradkové osady, pozemkové úpravy    *2986 alena.stefancikova@minv.sk
Stehlo Peter, Ing. lesné hosp., pozemkové spoločenstvá    *2982 peter.stehlo@minv.sk
Katastrálny odbor Brezenská 4        ok.br@minv.sk
Stránková miestnosť poskytovanie informácií
podateľňa
05 2819 725
2819 727
 
Barančoková Zlata zápis listín 05 2819 731 zlata.barancokova@minv.sk
Brozmanová Ivana technické oddelenie 13 2819 722 ivana.brozmanova@minv.sk
Bubelínyová Alena technické oddelenie 08 2819 732 alena.bubelinyova@minv.sk
Cabanová Dagmar registratúra 9 2819 732 dagmar.cabanova@minv.sk
Debnárová Mária registratúra 9 2819 721 maria.debnarova@minv.sk
Horváthová Jana, Bc. zápis listín 11 2819 731 jana.horvathova3@minv.sk
Kabáčová Iveta technické oddelenie 8 2819 728 iveta.kabacova@minv.sk
Kesterová Monika, Ing. technické oddelenie 4 2819 603 monika.kesterova@minv.sk
Kováčiková Dana zápis listín 12 2819 729 dana.kovacikova@minv.sk
Kvoriak Peter, Mgr. technické oddelenie 8 2819 728 peter.kvoriak@minv.sk
Majerová Alena zápis listín 12 2819 729 alena.majerova2@minv.sk
Medveďová Eva technické oddelenie 13 2819 733 eva.medvedova@minv.sk
Mesiarkin Ivan dokumentácia 10 2819 726 ivan.mesiarkin@minv.sk
Mitterpachová Stanislava, JUDR. právne oddelenie 7 2819 730 stanislava.mitterpachova@minv.sk
Mutišová Michaela registratúra 5 2819 730 michaela.mutisova@minv.sk
Rozenbergová Janka, Bc. technické oddelenie 13 2819 733 janka.rozenbergova@minv.sk
Simanová Dana, Ing. overovanie GP 8 2819 723 dana.simanova@minv.sk
Štulrajterová Patrícia zápis listín 12 2819 729 patricia.stulrajterova@minv.sk
Švantner Peter, Bc. zápis listín 11 2819 731 peter.svantner@minv.sk
    12 2819 730  
Zelený Ivan technické oddelenie 8 2819 723 ivan.zeleny@minv.sk

Pridaj komentár