Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor pre cestnú dopravu:
a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu podľa  zákona  NR SR č. 725/2004 Z.z.
b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,
c) vystupuje ako schvaľovací úrad [§ 2 písm. g)] a plní jeho funkcie, v ktorých rámci
1. povoľuje výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu.
2. schvaľuje jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá, schvaľuje jednotlivo vyrobené alebo dovezené systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky a vedie ich evidenciu.
3. vydáva osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidiel v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a o ich vydaní vedie evidenciu.
4. vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi, vykonáva zmeny v osvedčení o evidencii časť II okrem základných údajov o evidencii vozidla a farby vozidla a vykonáva zmeny v technickom osvedčení vozidla a vedie ich evidenciu,
5. opätovne schvaľuje vozidlá podľa § 16d a vedie ich evidenciu.
Odbor pre pozemné komunikácie:
a) vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
b) povoľuje zvláštne užívanie  ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného obvodného úradu dopravy,
c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
d) riadí a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
e) prejednáva priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

Pridaj komentár