Budú nás reprezentovať

Žiaci desiatich základných škôl a osemročného gymnázia z okresu Brezno si 7. mája 2015 v areáli Národného biatlonového centra v Osrblí zmerali svoje vedomosti a zručnosti na 15. ročníku Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaž vyhlásil a organizačne zabezpečoval odbor krízového riadenia Okresného úradu Brezno v spolupráci s územným spolkom Slovenského Červeného kríža. Tento ročník sa niesol v znamení rekordného počtu súťažných družstiev, keď sa na štart postavilo 16 zmiešaných družstiev (dvaja chlapci a dve dievčatá), žiakov vo vekovej kategórii 10 až 15 rokov.

Po oficiálnom otvorení súťaže prednostkou okresného úradu Ing. Alenou Káanovou a zložení sľubu rozhodcov a súťažiacich začalo trojhodinové zápolenie. Súťaž mala športový, vedomostný a zručnostný charakter na šiestich stanovištiach: vedomostný test, zdravotnícka príprava, orientácia v prírode, protipožiarna ochrana, civilná ochrana a streľba zo vzduchovej pušky. V silnej konkurencii náročné kritéria súťaže a ťažkú bežeckú trať biatlonového centra najlepšie zvládlo družstvo ZŠ MPČL Brezno v zložení: Simona Šperková, Radka Auxtová, Matej Kubaško a Martin Motyka. Toto družstvo zároveň splnilo sekciou krízového riadenia MV SR stanovený bodový limit zabezpečujúci účasť na Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať v Košiciach. Dobre obstáli aj družstvá na ďalších medailových miestach v poradí Gymnázium Brezno a ZŠ Jánošovka Čierny Balog. Každé zúčastnené družstvo, aj to ktorému sa neušlo ocenenie, si zaslúži uznanie za bojovnosť a vynaložené úsilie. Nastúpená cesta je dobrá, je potrebné len v úsilí vytrvať a určite v budúcom ročníku bude postupujúcich na majstrovstva podstatne viac.

Vyhodnotením úrovne súťaže možno konštatovať trvalý medziročný nárast nielen z hľadiska počtu súťažiacich, ale hlavne z hľadiska kvality ich prípravy na školách. Každý rok prichádza čoraz viac nových žiakov, čo znamená, že odovzdávanie vedomostí a zručností prebieha kontinuálne a je nás stále viac pripravených zasiahnuť, ak sa ocitne niekto v krízovej životnej situácii.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom a pedagógom za ich vynaložené úsilie a čas pri príprave na súťaž. Taktiež rozhodcom, organizátorom, ale aj sponzorom súťaže za veľmi vydarený a bezproblémový priebeh spoločensko – športovej akcie.

Veríme, že sa v nasledujúcom ročníku opätovne stretneme v Osrblí.

PP

Poslaním súťaže v nadväznosti na učivo „Ochrana života a zdravia“ je naďalej pripravovať žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí, overiť a precvičiť vedomosti získané učivom, vybudovať a upevniť návyk poskytnúť pomoc iným v prípade mimoriadnych udalostí, motivovať žiakov k záujmovej činnosti, pozitívnej skladbe voľno časových aktivít, mimoškolskému vzdelávaniu a obohatiť výchovno-vzdelávací proces o aktívne prvky. Prvýkrát sa súťaž oficiálne organizovala v roku 1993 pod hlavičkou dnes už neexistujúceho Zväzu civilnej ochrany SR. Od roku 2006 má súťaž legislatívnu podporu vo vyhláške MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov.