Informácia o voľnom pracovnom mieste

Služobný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 v y h l a s u j e

 podľa § 23 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 VÝBER

 Kontaktné údaje, ktoré sa budú zobrazovať v pracovnej ponuke:

            Meno a priezvisko kontaktnej osoby (ktorá bude poskytovať bližšie informácie    o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste):  npor. Lenka Gašperíková

            Telefón: 096162 5506

            Fax: 096162 3109

            E-mail: lenka.gasperikova@minv.sk

            Adresa: Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie personálne – pracovisko Brezno, Mostárenská 13, 977 01  Brezno

 1. Názov pozície:  

 samostatný radca pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Brezno                        

 1. Referenčné číslo pracovnej ponuky: V03-OÚBR/2017
 2. Najnáročnejšie činnosti z opisu činností štátnozamestnaneckého miesta:

Samostatné ucelené odborné činnosti v lesnom hospodárstve.

Rozhodovanie a usmerňovanie aktivít štátnej správy v lesnom hospodárstve.

Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.

Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí v lesnom hospodárstve.

 1. Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe)?: áno        nie      nezáleží
 2. Miesto výkonu činnosti (adresa): pozemkový a lesný odbor,

 Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01  Brezno

 1. Informácie pre uchádzača (Zoznam požadovaných dokladov):
 2. písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením referenčného čísla konania,
 3. kópia dokladov o splnení kvalifikačného predpokladu vzdelania a kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu
 • u VŠ – kópia vysokoškolského vysvedčenia o štátnych skúškach spolu   
 • s kópiou vysokoškolského diplomu,
 • u USO – kópia vysvedčenia o maturitnej skúške,
 • u vzdelania nadobudnutého v zahraničí doklad podľa osobitného            predpisu – kópia iného rovnocenného dokladu o najvyššom   dosiahnutom vzdelaní nadobudnutého v zahraničí podľa osobitného  predpisu  a preklad         zahraničného dokladu o vzdelaní do slovenského jazyka,
 1. kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace; kópiu výpisu z registra trestov je možné doložiť k žiadosti v prípade objektívnych dôvodov             najneskôr v deň výberového konania alebo výberu pred jeho začatím,
 2. profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o štátnom občianstve inej členskej krajiny Európskej únie alebo štátu, ktorý je     zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo           švajčiarskej konfederácie; písomné čestné vyhlásenie, že je štátnym občanom         Slovenskej republiky a že štátne občianstvo Slovenskej republiky nestratil            získaním iného štátneho občianstva, ak je štátne občianstvo Slovenskej        republiky predpokladom na vykonávanie štátnej služby, písomné čestné           vyhlásenie o tom, že štátnozamestnanecký pomer uchádzača nebol skončený         z dôvodov uvedených v § 52 ods. 1 písm. a) až d) zákona o štátnej službe,
 4. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania alebo výberu,
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v jej prílohách.
 8. Požiadavky na zamestnanca:

            Požadované vzdelanie uchádzača:    vysokoškolské prvého stupňa, vítaný lesnícky smer

            Jazykové znalosti:                              nevyžaduje sa   

            Ekonomické znalosti:                         nevyžaduje sa            

            Počítačové znalosti:                           MS Office – užívateľ            

Microsoft Outlook – užívateľ                                                                        Internet – užívateľ                                     

Vodičský preukaz:                                         nevyžaduje sa

 1. Osobitné kvalifikačné požiadavky na zamestnanca: nevyžadujú sa
 2. Doplňujúce požiadavky na zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):

vyrovnaný postoj k vysokému pracovnému zaťaženiu,  zodpovedný a tvorivý prístup      k práci, spoľahlivosť, flexibilnosť, praktickosť, logickosť, realizmus, schopnosť   spolupráce a komunikácie s ľuďmi, diplomatické a reprezentačné vystupovanie,

charakternosť, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým

 1. Názov služobného úradu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Brezno
 2. Adresa služobného úradu: Pribinova 2, 812 72  Bratislava
 3. Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba – samostatný radca
 4. Počet obsadzovaných miest: 1
 5. Odbor štátnej služby: 2.10 Pôdohospodárstvo
 6. Organizačný útvar: pozemkový a lesný odbor
 7. Požadované odborné znalosti:

Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby, osobitne znalosti Ústavy Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.     v znení neskorších predpisov), zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády        a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, zákona                 č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona  č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona  č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, zákona č.  71/1967 Z. z.   o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ďalších.

 1. Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka v zmysle zákona č. 215/2004  z. o ochrane utajovaných skutočností pre stupeň utajenia „nevyžaduje sa“.
 2. Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  do 31. 05. 2017
 3. Na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar: Okresný úrad Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno