Katastrálny odbor

Správa katastra v zmysle zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych  a iných práv k nehnuteľnostiam  v znení noviel najmä
-rozhoduje v katastrálnom konaní,
– zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
– spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu, kataster spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi,
– vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností ,
– kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra a overuje geometrické plány,
– spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
– prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,
– spravuje pozemkové knihy,
– poskytuje informácie z katastra,
– overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom,
– rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovanom v katastri.

Pridaj komentár