Úvodom …

Okresný úrad je orgánom miestnej štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

Okresný úrad vykonáva  činnosti v odboroch: organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor krízového riadenia, odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor. V mene okresného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný odbor.

Okresný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v jeho územnom obvode. Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadia a kontrolujú v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria príslušné úseky štátnej správy.

Prioritou okresného úradu je plnenie zákonom zverených úloh s dôrazom na kvalitu, odbornosť a včasnosť, pretože iba kvalitný výkon štátnej správy vedie k spokojnosti občanov okresu.

Pridaj komentár