Ochranárik očami detí.

Slovensko v zastúpení Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s okresnými úradmi je jediným členským štátom EU, ktorý spája oslavu európskej linky tiesňového volania 112 s národnou oslavou nielen 11. februára, ale aj 1. decembra. Cieľom je výraznejšie propagovať civilnú ochranu a jej prepojenie na linku tiesňového volania 112 vo vzťahu k širokej verejnosti.

Pre naplnenie tohto cieľa Okresný úrad Brezno, ako orgán krízového riadenia vykonávajúci opatrenia civilnej ochrany, vrátane jej osvety pre čo najširší okruh obyvateľov okresu, vyhlásil výtvarnú súťaž „Ochranárik očami detí“. Hlavným cieľom súťaže pre rok 2015 bolo zvýšiť záujem detí na všetkých stupňoch školských zariadení, vrátane základných umeleckých škôl a detských domov, o náročnú prácu zložiek integrovaného záchranného systému pri ochrane života, zdravia, majetku občanov a podnietiť ich záujem o prácu hasičov, lekárov, záchranárov a policajtov.

Do súťaže sa zapojilo 13 školských zariadení, ktoré zaslali 139 výtvarných prác. Vyhodnotenie najlepších prác sa uskutočnilo na Základnej škole Valaská netradičným spôsobom v duchu kréda „Deti deťom“. Porota zložená zo žiakov základnej školy vyberala najkrajšie práce v šiestich kategóriách hlasovaním.

Vyhlásenie výsledkov hlasovania, odovzdanie diplomov a zaujímavých vecných cien sa uskutočnilo za účasti prednostky okresného úradu Ing. Aleny Káanovej a vedúcich odborov PhDr. Martina Kandru, PhD. a Ing. Zdena Šándora.

Víťazi v jednotlivých kategóriách, ktorých práce zároveň postúpili do národného kola:

Materské školy: Emka Švantnerová, MŠ Valaská

Základné školy I. stupeň: Janka Lenártová, ZŠ Valaská,

Základné školy II. stupeň: kolektív žiakov ZŠ Závadka nad Hronom

Detské domovy: Vilko Didi, Detský domov Slniečko Polomka

Špeciálne školy: František Baláž, ŠZŠI Valaská

Základné umelecké školy: kolektív žiakov ZŠ Beňuš

Na základe výborných výsledkov žiakov a angažovanosti pedagógov bola ocenená Mgr. Viera Snopková zo ZŠ Valaská a Mgr. Zuzana Gergeľová z Detského domova Slniečko Polomka.

V závere vyhlásenia výsledkov pani prednostka konštatovala „vybrať si spomedzi vystavených kresieb tie najlepšie bola poriadne ťažká úloha. Naozaj krásne a zaujímavé kresby. Keďže však každá súťaž musí mať svojich víťazov považujem výsledky detskej poroty za spravodlivé. Ďakujem za účasť všetkým žiakom, ktorí nám poslali krásne výkresy. Vašu snahu si veľmi cením a teší ma, že ste si našli zaujímavé motívy pre Vaše diela. Rovnako sa chcem poďakovať pedagogickým pracovníkom, ktorí žiakov usmerňovali a riaditeľom škôl za zapojenie sa do súťaže. Osobitné poďakovanie patrí aj p. riaditeľke Základnej školy Valaská Mgr. Štefánii Piliarovej za poskytnutie priestorov školy a príkladnú spoluprácu pri realizácii výstavy.“