Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor pre cestnú dopravu:

 • v zmysle zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

a) vystupuje ako schvaľovací orgán [§ 2 ods. 4] a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni štátnu správu v nasledovných veciach:

 1. schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,
 2. schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,
 3. jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu,
 4. uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,
 5. opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,
 6. vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby a vedie ich evidenciu,
 7. povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
 8. schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
 9. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie, rámu alebo motora a vedie ich evidenciu,
 10. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu,
 11. vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,
 12. vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,
 13. dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke po ukončení dočasného vyradenia a predlžuje dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,
 14. trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,
 15. nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej alebo nebezpečnej chyby pri cestnej technickej kontrole,
 16. sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,
 17. nariaďuje podrobenie vozidla:

17a. technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

17b. emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt,

17c. kontrole originality,

b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území okresu,

c) ukladá pokuty a iné sankcie,

d) poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie typového schválenia EÚ, uznanie schválenia alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,

e) spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území okresu.

Odbor pre pozemné komunikácie:

 • v zmysle zákona č. 135/1961 Zb Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

a) vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy- vystupuje ako schvaľovací úrad a plní jeho funkcie

b) povoľuje dočasné a trvalé dopravné značenie na cestách II. a III. triedy

c) povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony

d) povoľuje zvláštne užívanie  ciest

e) povoľuje nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného úradu dopravy,

f) cestné ochranné pásma

g) cestná zeleň

h) povoľuje zriadenie vjazdov z ciest II. a III. triedy

i) plní funkciu špeciálneho stavebného úradu

j) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,

k) riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,

l) prejednáva pokuty a priestupky podľa § 22a a 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

m) vykonáva štátny odborný dozor nad cestami II. a III. Triedy

n) rieši pokuty na Elektronické diaľničné známky v zmysle zákona 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a pokuty na úseku Mýta v zmysle zákona č. 474/2013 Z.z. o výbere mýta

Pridaj komentár