Odbor všeobecnej vnútornej správy

Vykonáva štátnu správu:

a) na úseku priestupkovom

 1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti (§ 6 ods. 1 správneho poriadku),
 2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch (§ 67 zákona o priestupkoch),
 3. objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 58 a § 60 zákona o priestupkoch),
 4. prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni (§ 52, § 55 a § 74 zákona o priestupkoch, § 46 a 47 správneho poriadku),
 5. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky (§56 zákona o priestupkoch)
 6. vedie evidenciu priestupkov (89a zákona o priestupkoch),
 7. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkov vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
 8. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov (§ 89a ods. 4 zákona o priestupkoch),
 9. prejednáva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 10. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a  funkčnej príslušnosti,
 11. prejednáva priestupky na úseku práva na prístup k informáciám (§ 21a zákona o slobode informácií)

b) na úseku matrík

 • vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov
 • vedie zbierku listín a druhopisov matrík (matričný archív)
 • metodicky riadi a usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode
 • zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní
 • vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu
 • v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva
 • je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska
 • konzultuje s matričným úradom vydanie rozhodnutia o odpustení predloženia dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom
 • spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy, rozhoduje o námietkach pri obnove matričnej knihy
 • zabezpečuje matričné knihy pre matričné úrady na základe ich žiadosti
 • vyjadruje sa k návrhu obce na vytvorenie, zmenu alebo zrušenie matričného obvodu
 • vykonáva vyššie overenie verejných listín na použitie v cudzine (apostil a tzv. konzulárne overenie), vydaných matričnými úradmi (výpisy z matrík, potvrdenia) a orgánmi samosprávy (napr. potvrdenie o pobyte, potvrdenie o žití )

c) ďalšia činnosť mimo úseku matrík

 • osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami
 • vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcami a mestami
 • plní úlohy na úseku REGOB súvisiace s elektronizáciou a napojením matričných úradov do IS REGOB

d) na úseku hlásenia pobytu občanov

 • zabezpečuje úlohy súvisiace s hlásením pobytu občanov SR a registrom obyvateľov SR podľa zák. č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov;
 • metodicky riadi ohlasovne pobytu občanov pri výkone štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov SR a registra obyvateľov SR.

e) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

 • rozhoduje o zapísaní zbierky do registra zbierok;
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR;
 • v súčinnosti so Štatistickým úradom SR a obcami zabezpečuje prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domom a bytov vo svojom územnom obvode.

f) na úseku volieb a referenda

 • vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, prezidenta SR, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí, do Európskeho parlamentu.

g) na úseku registrácie

 • zabezpečuje dočasné úlohy zo zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa OZ.

Pridaj komentár