Odbor živnostenského podnikania informuje

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania informuje podnikateľskú verejnosť, že zákonom č. 440/2015 Z. z. športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016 sa novelizoval aj zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) a f) živnostenského zákona – živnosťou nie je:

  • činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu (§ 4 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  • prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov.

V súlade § 80ab živnostenského zákona (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016):

(1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.

(2) Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti.

Podľa § 6 ods. 1 písmena a) až e) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) športovým odborníkom je:

  1. a) tréner a inštruktor športu,
  2. b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
  3. c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (napríklad rozhodca, delegát…),
  4. d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (napríklad funkcionári, členovia realizačných tímov športovcov, pomocný a servisný personál, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia…) alebo
  5. e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
  6. f) funkcionár športovej organizácie,
  7. g) dopingový komisár.

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka :

podľa § 6 ods. 2 zákona o športe – oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa ods.1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

podľa § 6 ods. 3 zákona o športe – športový odborník podľa ods. 1 písm. a) až e) vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak – nie sú naplnené znaky závislej práce alebo

sa so športovou organizáciou nedohodne inak.

Zápis do registra fyzických osôb v športe:

ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje podľa § 80 ods. 2 a 6 zákona o športe (o tejto fyzickej osobe) do registra fyzických osôb v športe na základe jej žiadosti Ministerstvo školstva vedy, výskumu športu SR,

ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe a má príslušnosť k športovej organizácii, zápis údajov podľa § 80 ods. 2, 4 až 7 zákona o športe do registra fyzických osôb v športe (o tejto fyzickej osobe) je povinná vykonať príslušná športová organizácia a to, do desiatich dní od zápisu týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii.

Podľa § 107 zákona o športe sa okrem iných predpisov zrušil:

– Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre,

– Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu,

– Vyhláška ministerstva školstva č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.

Ing. Ján Dutko

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
sekcia verejnej správy, riaditeľ odboru živnostenského podnikania