Odbor živnostenského podnikania

na úseku živnostenskej registrácie okrem iného

 •  prijíma ohlásenia živnosti
 • prijíma žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra (OR)
 • vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • rozhoduje o tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo
 • rozhoduje o nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie osvedčenia pred zápisom do OR
 • posudzuje splnenie podmienok prevádzkovania živnosti, ďalej splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti
 • vyzýva na odstránenie nedostatkov ohlásenia
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre fyzické osoby a právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie
 • vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • prijíma oznámenia o pozastavení a ukončení živnostenského oprávnenia

na úseku vedenia živnostenského registra okrem iného

 •  zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra v členení na verejnú a neverejnú časť
 • vyhotovuje výpisy z verejnej a neverejnej časti živnostenského registra
 • vyhotovuje prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri
 • prideľuje fyzickým a právnickým osobám identifikačné číslo (IČO)
 • zapisuje do informačného systému JKM údaje určené pre dotknuté príslušné orgány
 • potvrdzuje podnikateľom oznamovanie zmien
 • vydáva potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je
 • vymazáva adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení kontrolórov

Pridaj komentár