Odborná príprava členov krízových štábov obcí

Na základe Plánovacieho dokumentu Okresného úradu Brezno pre obce v okrese Brezno pri plnení úloh KR, HM, CO, CNP a správy materiálu CO pre rok 2015  a Plánu prípravy krízových štábov obcí obvodu Brezno na rok 2015  a v súlade so spracovaným a schváleným rozvrhom zamestnania, odbor civilnej ochrany krízového riadenia, vykonal v priestoroch zasadačky okresného úradu 13. februára 2015 odbornú prípravu predsedov krízových štábov obcí okresu Brezno.

V príhovore pani prednostka Ing. Alena Káanová privítala starostov a zaželala úspešný priebeh prípravy. Hneď na začiatok prípravy dostali slovo riaditeľ Ing. Ivan Švantner a tiež preventivárka z OR HaZZ Brezno. Následne vedúci odboru krízového riadenia vykonal vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2014 obcami okresu na úsekoch KR, HM, CO, CNP, správy materiálu CO, vykonaných kontrolách skladov CO, obcí. Väčšina úloh bola splnená, pretrvávajúce nedostatky sú hlavne v dodržiavaní termínov na predkladanie požadovanej dokumentácie a vyúčtovaní odmien pre skladníkov skladov materiálu CO. Zároveň prítomných starostov stručne informoval o úlohách obcí pre rok 2015 vrátene termínov na predkladanie správ, plánov a hlásení.

Oboznámenie s aktualizáciou dokumentu „Analýza územia obvodu Brezno z hľadiska možných mimoriadnych udalostí pre rok 2015 vykonal jej spracovateľ formou výkladu a prezentácie. Zároveň požiadal starostov o aktívny prístup a trvalú spoluprácu pri priebežnej aktualizácii dokumentu Analýzy územia…

Na záver prípravy pani prednostka vykonala vyhodnotenie prípravy a poďakovala prítomným starostom za účasť na zamestnaní.

(ZSa)

starostovia2015_m.jpg

Pridaj komentár