Organizačná štruktúra

 • organizačný – zabezpečuje úlohy na úsekoch
  • činnosť na úseku organizačnom
  • činnosť na úseku administratívno–ekonomických činností
  • činnosť na úseku povinného zmluvného poistenia
  • činnosť na úseku správy registratúry a podateľne
 • všeobecnej vnútornej správy – zabezpečuje úlohy na úsekoch
  • priestupkovom
  • matrík
  • územného a správneho konania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov
  • volieb a referenda
  • hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
  • registrácie
  • vnútornej prevádzky
 • živnostenského podnikania – zabezpečuje úlohy na úsekoch
  • živnostenskej registrácie
  • vedenia živnostenského registra
  • vnútornej prevádzky
 • krízového riadenia – zabezpečuje úlohy na úsekoch
  • krízového riadenia
  • obrany štátu
  • hospodárskej mobilizácie
  • ochrany utajovaných skutočností
  • vnútornej prevádzky
 • cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • vykonáva v prvom stupni štátnu správu podľa zák. NR SR č. 106/2018 Z.z.
  • vykonáva štátny odborný dozor podľa zák. NR SR č. 106/2018 Z.z.
  • vystupuje ako schvaľovací úrad a plní jeho funkcie
  • vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy
  • povoľuje zvláštne užívanie ciest, DDZ, TDZ, CU, UU
  • riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami
  • prejednáva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií
 • starostlivosti o životné prostredie – zabezpečuje úlohy na úsekoch
  • ochrana prírody a krajiny
  • štátna vodná správa
  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • ochrana pred povodňami
 • pozemkový a lesný
  • nariaďuje a rozhoduje o odňatí a ochrane pôdy
  • vykonáva pozemkové úpravy
  • rieši reštitučné nároky, záhradkové osady, stanovuje BPEJ
  • riadi lesné hospodárstvo a poľovníctvo
  • prejednáva priestupky
 • katastrálny
  • rozhoduje v katastrálnom konaní
  • zapisuje práva k nehnuteľnostiam, spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom
  • vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností
  • kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra a overuje geometrické plány
  • spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde
  • prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami
  • spravuje pozemkové knihy
  • poskytuje informácie z katastra overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom
  • rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovanom v katastri

Pridaj komentár