Pozemkový a lesný odbor

podľa zákona č. 330/1991 Zb.:
a) organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
b) rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
c) zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného PPÚ,
d) zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení (§ 12 ods. 4) budovaných v rámci pozemkových úprav,
e) predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
f) vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov PÚ
g) plní úlohy podľa osobitného predpisu (napr. zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 podľa zákona č. 220/2004 Z. z.:
a) nariaďuje opatrenia na ochranu poľ. pôdy podľa § 3 až 8 a  rozhoduje o zmene druhu  poľ. pozemku podľa § 9 až 11,
b) rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 a rozhoduje o usporiadaní druhu pozemku podľa § 19,
c) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko ochrany poľnohospodárskej pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na pôde podľa osobitného predpisu, 13a)
d) prejednáva priestupky podľa § 25 a ukladá pokuty podľa § 26,
e) spolupracuje s pôdnou službou,
f) sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, tie odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným orgánom štátnej správy na úseku katastra,
g) vydáva záväzné stanovisko podľa § 17b
 podľa zákona č. 405/2011 Z. z.:
na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu
podľa zákona č.503/2003 Z. z.:
reštitučné nároky a stanoviská
podľa zákona č. 476/2003 Z. z.:
stanovenie BPEJ
podľa zákona č. 64/1997 Zb.:
záhradkové osady
podľa zákona č. 326/2005 Z. z.
rozhoduje o vyhlásení pozemku za lesný pozemok, vyňatí a obmedzení využívania, drobení lesného pozemku,  povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a na zabezpečenie lesného porastu, schvaľovaní harmonogramu  vykonania náhodnej ťažby, uložení opatrení na ochranu lesa, povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností,  priestupkoch a iných správnych deliktoch, vedie evidenciu lesných pozemkov, dáva  súhlas k  návrhu územného  plánu obce a  zóny, záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom  pásme lesa, vedie register ciach, vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou, ustanovuje, odvoláva, vedie zoznam členov lesnej stráže m a vykonáva štátny dozor v lesoch, vydáva potvrdenia o obhospodarovaní  lesa, stanovisko územne príslušného okresného úradu  k  projektom ostatných ozdravných opatrení  a ostatných lesníckych činností,
podľa zákona č.  115/2013  Z. z.
rozhoduje o uznaní a zmene hraníc poľovného revíru, vyhlasuje pozemky za nepoľovné plochy, zabezpečuje ochranu
poľovníctva a starostlivosť o zver, povolení lovu zveri na nepoľovných plochách, prejednáva priestupky a správne delikty, zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried, eviduje zmluvu a vedie register zmlúv o užívaní poľovného revíru, vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam,  schvaľuje, kontroluje a mení plány poľovníckeho hospodárenia, povoľuje mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri,
vykonáva štátny dozor v poľovníctve.
podľa zákona č. 217/2004 Z .z.
a) rozhoduje o zriadení alebo zrušení zdroja reprodukčného materiálu, určuje ochrannú lehotu na ťažbu v uznaných zdrojoch,
b) vedie evidenciu zdrojov reprodukčného materiálu vo svojej pôsobnosti
c) ukladá osobitné opatrenia a pokuty podľa zákona o LRM
podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
a) koná vo veci zápisu a zmien pozemkových spoločenstiev a vedú registre pozemkových spoločenstiev.
b) vykonáva štátny dozor nad spoločenstvami a rieši správne delikty a sankcie a vydáva výpisy z registra pozemkových. spoločenstiev

Pridaj komentár