Pracovné stretnutie matrikárok matričných úradov okresu Brezno

Dňa 18. decembra 2015  sa na Okresnom úrade Brezno stretli na pracovnej porade matrikárky matričných úradov okresu Brezno.

Prítomné matrikárky privítala prednostka Okresného úradu Brezno, Ing. Alena Káanová, ktorá v krátkom príhovore vyjadrila uznanie ich náročnej práci a popriala im príjemné rokovanie.

Matrikárkam sa prihovoril aj vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy, Mgr. Peter Štefančík, ktorý sa tejto porady zúčastnil a aktívne vstupoval do diskusie.

Pracovnú poradu viedla Mgr. Ľudmila Černáková, zamestnankyňa odboru všeobecnej vnútornej správy na úseku matrík. Okrem vyhodnotenia kontrolnej činnosti na matričných úradoch, oboznámila prítomných so závermi  z celoslovenskej pracovnej porady zamestnancov okresných úradov na úseku matrík, ktorá sa konala v Bratislave na MV SR dňa 22.10.2015.

Matrikárky na porade získali nové poznatky a informácie potrebné k výkonu matričnej agendy.  Je to príležitosť na zaujímavé diskusie, v ktorých môžu konfrontovať svoje názory na riešenie konkrétnych problémov z oblastí matrík, zmeny mena a priezviska, hlásenia pobytu a osvedčovacej agendy. Celá porada sa niesla v tvorivej pracovnej a priateľskej atmosfére.

Ing. Alena Káanová, prednostka okresného úradu na záver poďakovala prítomným za účasť a keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka, popriala všetkým krásne, v zdraví prežité Vianoce.

                          stretnutie matrikárok 008                                                                    odbor všeobecnej vnútornej správy