Prednosta

Prednosta
(1) Prednosta najmä
a) riadi okresný úrad, zastupuje okresný úrad navonok a zodpovedá za jeho činnosť,
b) ukladá opatrenia na uskutočňovanie výkonu štátnej správy a na plnenie ďalších úloh okresného úradu,
c) podpisuje vyhlášky okresného úradu,
d) utvára podmienky pre odborné riadenie, metodické usmerňovanie a kontrolu výkonu štátnej správy príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
e) koná samostatne za okresný úrad v súdnom konaní a exekučnom konaní v rozsahu pôsobnosti okresného úradu; zastupovaním okresného úradu v týchto konaniach môže písomne poveriť zamestnanca okresného úradu,
f) zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri výkone pôsobnosti okresného úradu,
g) schvaľuje a vydáva ročný plán okresného úradu,
h) vymenúva vedúceho odboru okresného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy,
i) koná vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov v rozsahu poverenia vedúcim služobného úradu a vo veciach pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu poverenia ministrom,
j) podieľa sa na utváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov,
k) určuje rozvrhnutie služobného času a pracovného času podľa usmernenia ministerstva,
l) zabezpečuje na návrh predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zmenu pravidelného miesta vykonávania štátnej služby štátneho zamestnanca na úseku katastra nehnuteľností na určený čas alebo v určených konaniach,
m) zabezpečuje kontrolu plnenia úloh okresného úradu a jej výsledky využíva
na skvalitňovanie riadiacej činnosti,
n) spolupracuje s krajským centrom podpory   pri získavaní informácií pre riadiacu činnosť,
o) zabezpečuje úlohy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a utváraním vhodného pracovného prostredia zamestnancov,
p) zabezpečuje vybavovanie sťažností a petícií v rozsahu svojej pôsobnosti,
q) rozhoduje o zriadení alebo zrušení pracoviska okresného úradu po predchádzajúcom súhlase ministerstva a podieľa sa na utváraní podmienok na jeho činnosť,
r) vymenúva a odvoláva zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a vymenúva chýbajúcich členov obvodnej volebnej komisie pre voľby (okrem volieb do orgánov samosprávnych krajov) a pre konanie referenda; vykonáva funkciu podpredsedu obvodnej komisie pre referendum,
s) zriaďuje poradný orgán a vymenúva a odvoláva jeho členov, ak tak ustanovuje zákon,
t) zastupuje okresný úrad pri spolupráci s orgánmi verejnej správy iných štátov.

(2) Prednosta ďalej
a) rozpracúva a plní úlohy, ktoré mu ukladá Bezpečnostná rada Slovenskej republiky,
b) plní úlohy pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení,
c) pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti v okrese a opatrenia na predchádzanie krízovej situácie v okrese a predkladá ich bezpečnostnej rade obvodu,
d) je predsedom bezpečnostnej rady obvodu, predsedom obvodnej povodňovej komisie a riadi krízový štáb okresného úradu,
e) riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnických osôb, fyzických osôb alebo obcí; je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám súvisiace s riadením záchranných prác,
f) zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností.

Pridaj komentár