Príhovor prednostky OÚ Brezno Ing. Aleny Káanovej k 71. výročiu SNP

Vážení občania Brezna a regiónu Horehronia,

už 71 rokov uplynulo od čias, keď na Slovensku vypukol ozbrojený odpor proti fašistickej porobe, proti neslobode, proti vojnovému ničeniu materiálnych hodnôt a ľudských životov. Naplnil sa  už  život dvoch až troch generácií  a napriek tomu nezabúdame na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my, každý národ, každá ľudská komunita.

Slovenské národné povstanie  je spojovacím článkom našej národnej histórie od prvopočiatkov našej štátnosti v období Veľkomoravskej ríše, až po súčasnú štátnosť. Tento veľký historický oblúk je vyplnený ustavičným zápasom Slovákov o svoju národnú, kultúrnu a štátnu svojbytnosť.

Slovenské národné povstanie nebolo iba naším národným prejavom odporu proti fašizmu. Malo charakter nadnárodný. Dosvedčuje to aj účasť zahraničných antifašistov zapojených do nášho odboja, príslušníkov 32 národov a národností Európy, Ameriky a Austrálie.

Vážení občania Brezna a regiónu Horehronia, pamäť každého z nás, ale najmä tá národná pamäť, je základnou podmienkou existencie každého národa. My, Slováci, si nesmierne vážime a pripomíname všetko, čo nás posunulo dopredu, čo nás zušľachtilo a posilnilo. Slovenské národné povstanie je takýmto medzníkom a som rada, že dodnes je našou živou pamäťou. V spomienkach naň, v hodnotení jeho prínosov sa prelínajú úcta k minulosti, ale aj zodpovednosť za budúcnosť. Ak by to tak nebolo, akékoľvek oslavy výročia najväčšieho národného protifašistického povstania na európskom kontinente by boli zbytočné. Premenili by sa na formálne, či dokonca márne.

A to predsa nechceme. Naopak – želáme si, aby sme my a generácie po nás citlivo vnímali, o čo v Povstaní išlo a čo pre nás znamenalo.  Musíme si uvedomovať, že dnešná sloboda a demokracia stála mnohé ľudské životy, rodinné tragédie, 102 slovenských vypálených obcí medzi nimi aj obce Horehronia,  mnohé ďalšie straty, s ktorými sa bolo ťažké zmieriť. Úcta k dejinám je holdom tým, ktorí našu národnú minulosť tvorili a budovali , hoci im nikto nezaručil výsledok a budúcnosť bola pre nich vtedy veľkou neznámou.

Protifašistickým odbojom vyjadril náš ľud pred 71 rokmi svoj odpor, protest proti násiliu, vojnovému ničeniu, proti ľudskému utrpeniu, ktoré prináša každý vojnový konflikt, každý totalitne či  autoritatívne  usporiadaný štátny systém.

Slovenské národné povstanie  patrí nám všetkým, bez ohľadu na politickú či národnú a národnostnú príslušnosť. Tak ho treba vnímať a poučiť sa z neho. Povstanie je medzník, keď Slovensko posunulo ťažisko svojich novodobých dejín bližšie k hodnotám slobody, demokracie, tolerancie a mierovej kooperácie európskych štátov.

Ako dôležitý demokratický odkaz Povstania treba vnímať skutočnosť, že jeho základnou ideou bol široký konsenzus rôznych politických prúdov slovenskej spoločnosti. Bolo národným záujmom potlačiť stranícke a iné parciálne odlišnosti v záujme celonárodného a medzinárodného vzopätia sa proti spoločnému nepriateľovi – fašizmu.

V mene dnešných obyvateľov Brezna a Horehronia  sa s úctou skláňam pred obeťami tých, ktorí za svoj domov, i za náš spoločný domov, za našu slobodu, obetovali to najcennejšie – svoje zdravie a životy.

My,  občania Brezna a Horehronia,  si na večnú pamäť zachováme vďaku a úctu voči padlým i žijúcim hrdinom Slovenského národného povstania.