Školenie starostov, predsedov a podpredsedov okrskových komisií, obvodnej komisie, osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie a vyúčtovanie referenda

V zmysle harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia referenda sa dňa  27. januára 2015 v Dome kultúry Brezno, uskutočnilo školenie starostov, predsedov, podpredsedov  okrskových komisií, obvodnej komisie a osôb zodpovedných za organizačno- technické zabezpečenie a vyúčtovanie referenda.

Na úvod tohto školenia sa prítomným prihovorila prednostka Okresného úradu Brezno, Ing. Alena Káanová, ktorá vyzdvihla význam  referenda, ako veľmi silný právny nástroj.

Vedúci odboru  všeobecnej vnútornej správy, Mgr. Peter Štefančík  poskytol zúčastneným informácie ohľadom  organizačno – technického  zabezpečenia referenda, informácie k metodickým pokynom a

zákonu č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.   Vedúca organizačného odboru OÚ, Mgr Danka Moravčíková, informovala o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda. Obce požiadala o dodržanie termínov odovzdania vyúčtovania finančných prostriedkov na úhradu výdavkov spojených s referendom.

V druhej časti školenia, zamestnankyne štatistického úradu   pani Tvrdoňová a Dávidova, vysvetlili spôsob zisťovania výsledkov hlasovania v okrskových  komisiách, metodicky usmernili  k správnemu vypísaniu zápisníc a ich následnému odovzdaniu odbornému sumarizačnému útvaru a obvodnej  komisii.

,,Všetkým, ktorí sa zúčastnia na príprave referenda, chcem popriať pri ich náročnej a zodpovednej práci príjemný priebeh, aby sme mohli po  ukončení konštatovať, že bolo pokojné, regulárne a demokratické“, dodala na záver Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu Brezno.

 

Mgr. Peter Štefančík
vedúci všeobecnej vnútornej správy

Pridaj komentár