Školenie starostov, zapisovateľov,  predsedov a podpredsedov  okrskových  komisií, okresnej komisie, osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie a vyúčtovanie volieb do NR SR

V zmysle harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa dňa 17. februára 2016 v Dome kultúry Brezno, uskutočnilo školenie starostov, zapisovateľov, predsedov, podpredsedov  okrskových komisií, okresnej komisie a osôb zodpovedných za organizačno- technické zabezpečenie a vyúčtovanie volieb.

Na úvod tohto školenia sa prítomným prihovorila prednostka Okresného úradu Brezno, Ing. Alena Káanová, ktorá vyzdvihla aký je význam  volieb  pre tvorbu parlamentu veľmi dôležitý. Jednak mu poskytuje legitimitu a jednak vyjadruje rozloženie politických strán a záujmov spoločnosti. Základom pre vykonanie volieb je volebný systém, ktorý určuje ako voliť a akým spôsobom premietnuť volebné výsledky do zloženia parlamentu.

Vedúci odboru  všeobecnej vnútornej správy, Mgr. Peter Štefančík  poskytol zúčastneným informácie ohľadom  organizačno – technického  zabezpečenia volieb do NR SR, informácie k metodickým pokynom a zákonu č. 180/2014 Z. z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   Vedúca organizačného odboru OÚ, Mgr Danka Moravčíková, informovala o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb. Obce požiadala o dodržanie termínov odovzdania vyúčtovania finančných prostriedkov na úhradu výdavkov spojených s voľbami.

V druhej časti školenia, zamestnankyne štatistického úradu vysvetlili spôsob zisťovania výsledkov hlasovania v okrskových  komisiách, metodicky usmernili  k správnemu vypísaniu zápisníc a ich následnému odovzdaniu odbornému sumarizačnému útvaru a okresnej  komisii.

,,Všetkým, ktorí sa zúčastnia na príprave volieb, chcem popriať pri ich náročnej a zodpovednej práci príjemný priebeh, aby sme mohli po  ukončení konštatovať, že boli pokojné, regulárne a demokratické“, dodala na záver Ing. Alena Káanová, prednostka Okresného úradu Brezno.

Mgr. Peter Štefančík

vedúci všeobecnej vnútornej správy