Stretnutie so starostami 2019

Prednostka Okresného úradu PhDr. Ingrid Poliaková spolu s vedením úradu pozvala na novoročné stretnutie primátora mesta Brezna a starostov obcí okresu Brezno. V úvode sa prednostka okresného úradu poďakovala za to, že primátor a starostovia prijali pozvanie na novoročné stretnutie a všetkých privítala. Osobitne privítala medzi hosťami novozvolených starostov obcí Bacúch, Valaská, Jasenie a Pohronská Polhora. Noví starostovia obcí Sihla, Valkovňa a Šumiac sa stretnutia z pracovných dôvodov nezúčastnili. Práve preto, že sa medzi prítomnými nachádzali aj noví starostovia, predstavila jednotlivých vedúcich odborov. Popriala všetkým štatutárom miestnej samosprávy v novom volebnom období veľa zdravia, úspechov v práci, zastupiteľstvá, ktoré budú správne spolurozhodovať o rozvoji obcí a podporovať aktivity prospešné pre obyvateľov týchto obcí. Na prahu nového roka 2019 všetkým prítomným popriala predovšetkým pohodu v rodine, dobrú vzájomnú spoluprácu okresného úradu a samospráv okresu Brezno nie len v tomto roku, ale aj počas celého volebného obdobia. Spoločným zámerom všetkých je rozvoj tohto regiónu a spokojnosť jeho obyvateľov.
Ďalej spoločné stretnutie pokračovalo družnou diskusiou, kde mali možnosť noví starostovia získavať skúsenosti a rady od funkčne starších kolegov – starostov, nadviazali kontakty s vedúcimi odborov a získali základné informácie o činnosti odborov. Súčasne z diskusie vyplynuli podnetné návrhy na ďalšie spoločné projekty a spoluprácu.

PhDr. Ingrid Poliaková
Prednostka OÚ Brezno