Súťaž mladých záchranárov CO.

Dňa 2. mája 2016 v areáli Národného biatlonového centra Osrblie sa uskutočnil už XVI. ročník okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaž organizačne zabezpečoval odbor krízového riadenia Okresného úradu Brezno pod vedením Ing. Šándora. Do súťaže sa prihlásilo 17 štvorčlenných družstiev, zložených z dvoch chlapcov a dvoch dievčat, zo základných škôl okresu Brezno a Gymnázia Jána Chalúpku v Brezne.

Pri plnení súťažných disciplín súťažiaci preukázali nielen teoretické vedomosti z oblasti civilnej ochrany, dopravnej výchovy, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy, ale aj praktické zručnosti ktoré zahŕňali streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov, orientáciu v teréne, použitie ochranných masiek a improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, správne zvolenie evakuačnej batožiny, poskytovanie prvej pomoci a telefonovanie na linku tiesňového volania 112.

V silnej konkurencii najlepšie výsledky dosiahli žiaci Spojenej školy Pohronská Polhora v zložení Róbert Palacka, Miriam Dekrétová, Bibiana Tisovčíková a Matúš Ridzoň, pod vedením Mgr. Anny Belkovej. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Gymnázium Brezno I., pod vedením Mgr. Eriky Pavliakovej a na treťom mieste Základná škola Lom nad Rimavicou, pod vedením Mgr. Márii Poliačikovej. Družstvám boli okrem pohárov a medailí odovzdané aj zaujímavé vecné ceny.

Aj keď zástupcovia ostatných škôl nedosiahli medailové umiestnenie oceňujeme ich snahu ako aj  veľké úsilie pedagógov naučiť mládež ako si poradiť v nebezpečných situáciách, zorientovať sa v teréne a správne poskytnúť prvú pomoc.

Ďakujeme Slovenskému zväzu biatlonu, riaditeľovi Národného biatlonového centra, p. Benjamínovi Leitnerovi, za bezplatné poskytnutie areálu pre súťažiacich a vytvorenie výborných podmienok.

O dobrý priebeh podujatia sa zaslúžili všetci rozhodcovia, členky Slovenského Červeného kríža a Hotel Zerrenpach Osrblie, ktorým aj touto cestou ďakujeme, že pomohli pri napĺňaní tak potrebnej a záslužnej práce, ako je oblasť civilnej ochrany a v nej príprava detí a mládeže na sebaochranu a poskytovanie vzájomnej pomoci po vzniku mimoriadnej udalosti.

(PP)