Vykonanie skúšky matrikárky

Dňa 15.októbra 2015 zamestnankyňa Obecného úradu Pohorelá vykonala pred skúšobnou komisiou Okresného úradu Brezno matričnú skúšku a preukázala ovládanie vedenia matrík. Po úspešnom vykonaní skúšky si zamestnankyňa OcÚ Pohorelá prevzala osvedčenie.

V zmysle § 8 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení, menovanú do funkcie matrikárky ustanoví starostka obce, do rúk ktorej zloží predpísaný sľub.

 

odbor všeobecnej vnútornej správy