Vykonanie skúšky matrikárky

     Dňa 29. decembra 2015 zamestnankyňa Obecného úradu Nemecká vykonala pred skúšobnou komisiou Okresného úradu Brezno matričnú skúšku a preukázala ovládanie vedenia matrík. Po úspešnom vykonaní skúšky si zamestnankyňa OcÚ Nemecká prevzala osvedčenie.

V zmysle § 8 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení  , menovanú do funkcie matrikárky ustanoví starosta obce, do rúk ktorého zloží predpísaný sľub.

                                                                                        odbor všeobecnej vnútornej správy