Vykonanie skúšky matrikárky

Dňa 5.mája 2015 zamestnankyňa Obecného úradu Podbrezová vykonala pred skúšobnou komisiou Okresného úradu Brezno matričnú skúšku a preukázala ovládanie vedenia matrík. Po úspešnom vykonaní skúšky si zamestnankyňa OcÚ Podbrezová prevzala osvedčenie.

V zmysle § 8 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení, menovanú do funkcie matrikárky ustanoví starosta obce, do rúk ktorého zloží predpísaný sľub.

 

odbor všeobecnej vnútornej správy

Pridaj komentár