Výtvarná súťaž – „Civilná ochrana očami detí“

Okresný úrad Brezno – odbor krízového riadenia s cieľom prehlbovania vzťahu školopovinnej mládeže k poslaniu civilnej ochrany uskutočnil XIII. ročník súťaže v maľovaní žiakov základných škôl s problematikou „ Civilná ochrana očami detí „.

Témou okresného kola bola „ Mimoriadna udalosť – živelná pohroma, havária s únikom nebezpečnej látky alebo, katastrofa “ s možným výberom jednotlivých druhov živelných pohrôm a činnosťou záchranných zložiek IZS a civilného obyvateľstva pri záchranných prácach.

Celkom sa zapojilo do súťaže 7 škôl a bolo zaslané 69 výtvarných prác z toho

I. stupeň: 35 ks

II. stupeň: 34 ks

Z veľkého množstva výtvarne rôznorodých a veľmi pekných výtvarných prác hodnotiaca komisia v zložení: prednostka OÚ Ing. Alena Káanová, vedúci odboru KR Ing. Zdenko Šándor, vedúci odboru ŽP Mgr. Radovan Majerík, vedúci odboru VVS Mgr. Peter Štefančík a zamestnanci Ing. Pavel Porubský, Mgr. Ivana Máľusová, po náročnom posudzovaní dňa 5. mája 2015 vyhodnotila ako najlepšie výtvarné práce a určila toto poradie:

I.     kategória – žiaci 1. – 4. ročník

1. miesto – Veronika NGUENOVÁ, ZŠ s MŠ, MPČL 35, Brezno

2. miesto –  Sofia ĽUPTOVČIAKOVÁ, ZŠ Beňuš

3. miesto –  Nina BOTOŠOVÁ, ZŠ s MŠ, MPČL 35, Brezno

II.  kategória – žiaci 5.  – 9. ročník

l. miesto – Kristína GANDŽALOVÁ, ZŠ s MŠ, Pohorelá

2. miesto – Lea KOHÚTOVÁ, Gymnázium Brezno

3. miesto – Martin PANČÍK, Spojená škola Pohronská Polhora

Prednostka ocenila veľmi zaujímavú spoločnú výtvarnú prácu žiakov 7. ročníka ZŠ Beňuš osobitnou cenou prednostky Okresného úradu Brezno.

Ocenené práce z každej kategórie postupujú do krajského kola, kde budú vyhodnotené v mesiaci máj 2015.

Autorom najlepších prác gratulujeme.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým riaditeľom škôl a pedagogickým pracovníkom jednotlivých základných škôl, ktorí boli zapojení do tohto projektu.

Ďakujeme aj všetkým žiakom, autorom výtvarných prác, za ich vynaložené úsilie a veríme, že aj v nasledujúcom súťažnom ročníku sa opätovne  zúčastnia výtvarnej súťaže.

Ing. Zdeno Šándor

vedúci odboru

Pridaj komentár