Zamestnanci

Odbor Funkčné miesto č.dverí  *=096162 e-mail
Odbor organizačný        oo.br@minv.sk
Máľusová Ivana, Mgr. Sekretariát 213  *2902 prednosta.br@minv.sk
Mazúr Zlatko Supervízor    *5700  
Medveď Rastislav Supervízor    *5700 rastislav.medved@minv.sk
Mesiarkinová Mária Podateľňa, registratúra    *5702 maria.mesiarkinova@minv.sk
Pančíková Slávka, Mgr. Povin. zmluvné poistenie    *2906 slavka.pancikova@minv.sk
Odbor všeobecnej vnútornej správy        ovvs.br@minv.sk
Černáková Ľudmila, Mgr. Matrika    *2926 ludmila.cernakova@minv.sk
Fiľová Mária, Mgr. Priestupky 215  *2923 maria.filova@minv.sk
Kalická Klára, Mgr. Priestupky 215  *2927 klara.kalicka@minv.sk
Kanošová Ľubomíra, Mgr. Priestupky 211  *2928 lubomira.kanosova@minv.sk
Kopecká Mária, Ing. Výkon rozhodnutia, voľby 211  *2922 maria.kopecka3@minv.sk
Michalková Simona, Mgr. Priestupky 215  *2924 simona.michalkova@minv.sk
Odbor živnostenského podnikania        ozpo.br@minv.sk
Čupková Veronika, Mgr. Registrácia    *5707 veronika.cupkova@minv.sk
Hrušková Anna, Mgr. Registrácia    *5704 anna.hruskova2@minv.sk
Majerník Kamil, Mgr. Registrácia, poverený vedením OZP    *5706 kamil.majernik@minv.sk
Odbor krízového riadenia        okr.br@minv.sk
Kráľ Milan, Bc. Civilná ochrana    *2945 milan.kral2@minv.sk
Porubský Pavel, Ing. Civilná ochrana    *2943 pavel.porubsky@minv.sk
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií        ocdpk.br@minv.sk
Hroncová Ľubica, PhD, Ing. cestná doprava    *5711 lubica.hroncova@minv.sk
Šovčíková Miroslava, Mgr. pozemné komunikácie    *5712 miroslava.sovcikova@minv.sk
Odbor starostlivosti o životné prostredie        oszp.br@minv.sk
Babiaková Mária, Ing. Odpadové hospodárstvo    *2971 maria.babiakova@minv.sk
Baliaková Barbora, Mgr. Ochrana prírody a krajiny    *2976 barbora.baliakova@minv.sk
Brozmanová Katarína, Mgr. Ochrana ovzdušia, EIA    *2976 katarina.brozmanova@minv.sk
Galková Lenka, Ing. Odpadové hospodárstvo    *2971 lenka.galkova@minv.sk
Kánová Božena, Ing. Štátna vodná správa    *2974 bozena.kanova@minv.sk
Kuklicová Miroslava Mgr. Štátna vodná správa    *2973 miroslava.kuklicova@minv.sk
Kupčoková Helena, Ing. Štátna vodná správa    *2974 helena.kupcokova@minv.sk
Medveď Jakub, Mgr. Ochrana prírody a krajiny    *2973 jakub.medved2@minv.sk
Pozemkový a lesný odbor
      plo.br@minv.sk
Kochanová Iveta, Ing. nájom poľnohosp. pôdy, BPEJ    *2983 iveta.kochanova@minv.sk
Marhavý Bohumil, Ing. PPÚ    *2986 bohumil.marhavy@minv.sk
Morozuková Marta, Ing. nájom poľnohosp. pôdy    *2986 marta.morozukova@minv.sk
Stehlo Peter, Ing. pozemk. spoločenstvá, výnimky    *2982 peter.stehlo@minv.sk
Štefančíková Alena, Ing. rešt. nároky, stan. k vyňatiu p. p.    *2983 alena.stefancikova@minv.sk
Vígľašský Jozef, Ing. ochrana les. pozemkov, poľovníctvo    *2984 jozef.viglassky@minv.sk
Katastrálny odbor Brezenská 4        ok.br@minv.sk
Stránková miestnosť poskytovanie informácií
podateľňa
05 2819 725
2819 727
 
Barančoková Zlata OZPN – zápis listín 11 2819 730 zlata.barancokova@minv.sk
Brozmanová Ivana OTDPI 13 2819 722 ivana.brozmanova@minv.sk
Cabanová Dagmar OZPN – registratúra 05 2819 721 dagmar.cabanova@minv.sk
Horváthová Jana, Mgr. OZPN – zápis listín 08 2819 731 jana.horvathova3@minv.sk
Kabáčová Iveta OTDPI 013 2819 733 iveta.kabacova@minv.sk
Kalinová Denisa, Mgr. OZPN 08 2819 731 denisa.kalinova@minv.sk
Kesterová Monika, Ing. OTDPI – administrátor 12 2819 603 monika.kesterova@minv.sk
Kováčiková Dana OZPN – registratúra 05 2819 721 dana.kovacikova@minv.sk
Kvoriak Peter, Mgr. OZPN – vklady, poverený vedením OTDPI  08 2819 728 peter.kvoriak@minv.sk
Majerová Alena OZPN – zápis listín 07 2819 729 alena.majerova2@minv.sk
Mesiarkin Ivan OTDPI – dokumentácia 10 2819 726 ivan.mesiarkin@minv.sk
  OZPN – vklady 11 2819 730  
Mutišová Michaela OZPN – registratúra 11 2819 730 michaela.mutisova@minv.sk
Rozenbergová Janka, Bc. OTDPI 013 2819 733 janka.rozenbergova@minv.sk
Simanová Dana, Ing. OTDPI – overovanie GP 12 2819 723 dana.simanova@minv.sk
Štulrajterová Patrícia OZPN – zápis listín 07 2819 729 patricia.stulrajterova@minv.sk
Švantner Peter, Bc. OZPN – zápis listín 08 2819 731 peter.svantner@minv.sk
Zelený Ivan OTDPI 12 2819 723 ivan.zeleny@minv.sk

Pridaj komentár