Zoznamy živností, formuláre, informácie …

Zoznam odporúčaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie:
Odporúčané znenia voľných živností

Obsahové náplne remeselných živností:
Remeselné živnosti

Zoznam viazaných živností a preukaz odbornej spôsobilosti:
Viazané živnosti

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania:
Zoznam správnych poplatkov a ďalšie informácie

Formulár – Ohlásenie živnosti fyzickou osobou:
Ohlásenie živnosti – FO

Formulár – Ohlásenie živnosti právnickou osobou:
Ohlásenie živnosti – PO

Formulár – Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti:
Oznámenie o pozastavení živnosti

Formulár – I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení (info tu):
Oznámenie o zmene údajov I.

Formulár – II. Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri (infotu):
Oznámenie o zmene údajov II.

Formulár – Oznámenie o ukončení podnikania:
Oznámenie o ukončení podnikania

Ďalšie vzory formulárov (napr. žiadosť o výpis zo ŽR – verejný alebo neverejný) nájdete tu:
Iné vzory tlačív

Elektronické jednotné kontaktné miesto – JKM (podrobné informácie o podmienkach vstupu do podnikania pre jednotlivé služby):
Elektronické JKM

V prípade, že ste nenašli požadované informácie, obráťte sa priamo na JKM v Brezne telefonicky na č. 048/6304 931 až 936.

Pridaj komentár