Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia:
–         je dotknutým správnym orgánom v konaniach podľa zákonov č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie , zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Pôsobnosť vo veciach úseku štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
–   vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
–   vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov
–   vykonáva registráciu podnikateľov podľa § 15 na zber alebo prepravu odpadov,
–   vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel a odpadu z elektrozariadení podľa § 7 ods. 1 písm. l) a r),
–   rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 40 ods. 3),
–       ukladá pokuty podľa § 18 okrem prípadov podľa § 14 písm. b).
–   ukladá pokuty podľa § 27,
–   plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.

Pridaj komentár